Khách hàng TP.HCM

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS130

Khách hàng TP.HCM

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: GP148|

Khách hàng TP.HCM

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KA160

Khách hàng TP.HCM

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: PRK300

Khách hàng TP.HCM

Thương hiệu: Ritmuller
Model: GDRS160 (+ Piano Disc)

Khách hàng TP.HCM

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS120

Khách hàng Hà Nội

Thương hiệu: Mason & Hamlin
Model: CC

Khách hàng Quảng Ninh

Thương hiệu: Pleyel
Model: P131

Khách hàng TP.HCM

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS130

Ms. Trinh

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS120

Ms. Trang

Thương hiệu: Ritmuller
Model: EU118SZ (Limited Edition)

Mr. Ngọc Lê

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S

Nguyễn Hoàng Anh

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KA243

Mr. Bảo

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KA275

Ms. Kim

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KAM5

Ms. Angelina

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KHB1

Mr. Ly Tyann

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KA180

Ms. Thảo Nguyên

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KA180

Ms. Yến

Thương hiệu: Kayserburg
Model: Crystal GH160YJ

Mr. Thành

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KHB5

Mr. Việt

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KHB5

Ms. Phương

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KHB5

Phan Lê Anh Khôi
*Quán quân cuộc thi “Kayserburg Piano Got Talent 2020”

Thương hiệu: Kayserburg
Model: GH170 

Ms. Jen

Thương hiệu: Kayserburg
Model: GH188A

Ms. Hòa

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RSPD160

Ms. Ngọc

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS123

Mr. Hoàng

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS120

Ms. Mai Anh

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS120

Ms. VJ Kaylee

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS150

Ms. Loan

Thương hiệu: Ritmuller
Model: GP160RI

Ms. Ngọc Phương

Thương hiệu: Ritmuller
Model: EU118SZ

Mr. Hiền

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS120

Mr. Long

Thương hiệu: Ritmuller
Model: EU118SZ

Mr. Phước

Thương hiệu: Ritmuller
Model: EU118SZ

Ms. Kiên

Thương hiệu: Ritmuller
Model: R2Z

Mr. Quang Tài

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS120

Ms. Yến

Thương hiệu: Pleyel
Model: P124 MAC

Ms. Hoàng Thái Sao Mai

Thương hiệu: Pleyel
Model: F190

Ms. Châu

Thương hiệu: Pleyel
Model: P131

Ms. Thanh

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: F80

Ms. Thúy

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: PRK500

Mr. Khải

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: F80

Ms. Thái

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S 

Mr. Tân

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S 

Mr. Edmund

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S

Mr. Ngọc

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: PE121 

Mr. Thành

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU110 

Ms. Thanh Nghị

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S

Ms. Ngọc

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S 

Ms. Hiền Lê

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S

Ms. Nga

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S

Ms. Châu

Thương hiệu: Pearl River
Model: GP150

Mr. Việt

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S

Mr. Phiêu

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: GP150

Khách hàng Tp.HCM

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best Selling Piano)
Model: EU118S

Khách hàng Tp.HCM

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best Selling Piano)
Model: GP150

Khách hàng

Thương hiệu: Samick
Model: SC900

Ms. Thái An

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S

Ms. Châu Bùi

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S 

Ms. Lan

Thương hiệu: Kawai
Model: SI17

Ms. Chi

Thương hiệu: Kawai
Model: SI17

Mr. Hùng

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S 

Ms. Thanh Thanh

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: GP150