Khách hàng Tp.HCM

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS130
Price: 230,000,000 VNĐ

Khách hàng Tp.HCM

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: GP148| Price: 260,000,000 VNĐ

Khách hàng Tp.HCM

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KA160
Price: 1,150,000,000 VNĐ

Khách hàng Tp.HCM

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: PRK300 | Price: 39,000,000 VNĐ

Khách hàng Tp.HCM

Thương hiệu: Ritmuller
Model: GDRS160 (+ Piano Disc)
Price: 650,000,000 VNĐ

Khách hàng Tp.HCM

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS120
Price: 170,000,000 VNĐ

Khách hàng Hà Nội

Thương hiệu: Mason & Hamlin
Model: CC
Price: 5,400,000,000VNĐ

Khách hàng Quảng Ninh

Thương hiệu: Pleyel
Model: P131
Price: 450,000,000 VNĐ

Khách hàng Tp.HCM

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS130
Price: 230,000,000 VNĐ

Ms. Trinh

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS120
Price: 170,000,000 VNĐ

Ms. Trang

Thương hiệu: Ritmuller
Model: EU118SZ (Limited Edition)
Price: 175,000,000 VNĐ

Mr. Ngọc Lê

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S | Price: 130,000,000 VNĐ

Nguyễn Hoàng Anh

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KA243
Price: 4,000,000,000 VNĐ

Mr. Bảo

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KA275
Price: 5,000,000,000 VNĐ

Ms. Kim

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KAM5
Price: 1,200,000,000 VNĐ

Ms. Angelina

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KHB1
Price: 230,000,000 VNĐ

Mr. Ly Tyann

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KA180
Price: 1,550,000,000 VNĐ

Ms. Thảo Nguyên

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KA180
Price: 1,550,000,000 VNĐ

Ms. Yến

Thương hiệu: Kayserburg
Model: Crystal GH160YJ
Price: 2,900,000,000 VNĐ

Mr. Thành

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KHB5
Price: 250,000,000 VNĐ

Mr. Việt

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KHB5
Price: 250,000,000 VNĐ

Ms. Phương

Thương hiệu: Kayserburg
Model: KHB5
Price: 250,000,000 VNĐ

Phan Lê Anh Khôi
*Quán quân cuộc thi “Kayserburg Piano Got Talent 2020”

Thương hiệu: Kayserburg
Model: GH170 | Price: 700,000,000 VNĐ

Ms. Jen

Thương hiệu: Kayserburg
Model: GH188A
Price: 900,000,000 VNĐ

Ms. Hòa

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RSPD160
Price: 750,000,000 VNĐ

Ms. Ngọc

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS123
Price: 270,000,000 VNĐ

Mr. Hoàng

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS120
Price: 170,000,000 VNĐ

Ms. Mai Anh

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS120
Price: 170,000,000 VNĐ

Ms. VJ Kaylee

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS150
Price: 550,000,000 VNĐ

Ms. Loan

Thương hiệu: Ritmuller
Model: GP160RI
Price: 360,000,000 VNĐ

Ms. Ngọc Phương

Thương hiệu: Ritmuller
Model: EU118SZ
Price: 170,000,000 VNĐ

Mr. Hiền

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS120
Price: 170,000,000 VNĐ

Mr. Long

Thương hiệu: Ritmuller
Model: EU118SZ
Price: 170,000,000 VNĐ

Mr. Phước

Thương hiệu: Ritmuller
Model: EU118SZ
Price: 170,000,000 VNĐ

Ms. Kiên

Thương hiệu: Ritmuller
Model: R2Z
Price: 200,000,000 VNĐ

Mr. Quang Tài

Thương hiệu: Ritmuller
Model: RS120
Price: 170,000,000 VNĐ

Ms. Yến

Thương hiệu: Pleyel
Model: P124 MAC
Price: 400,000,000 VNĐ

Ms. Hoàng Thái Sao Mai

Thương hiệu: Pleyel
Model: F190
Price: 1,900,000,000 VNĐ

Ms. Châu

Thương hiệu: Pleyel
Model: P131
Price: 500,000,000 VNĐ

Ms. Thanh

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: F80 | Price: 70,000,000 VNĐ

Ms. Thúy

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: PRK500 | Price: 45,000,000 VNĐ

Mr. Khải

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: F80 | Price: 70,000,000 VNĐ

Ms. Thái

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S | Price: 130,000,000 VNĐ

Mr. Tân

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S | Price: 130,000,000 VNĐ

Mr. Edmund

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S | Price: 130,000,000 VNĐ

Mr. Ngọc

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: PE121 | Price: 150,000,000 VNĐ

Mr. Thành

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU110 | Price: 50,000,000 VNĐ

Ms. Thanh Nghị

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S | Price: 130,000,000 VNĐ

Ms. Ngọc

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S | Price: 130,000,000 VNĐ

Ms. Hiền Lê

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S | Price: 130,000,000 VNĐ

Ms. Nga

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S | Price: 130,000,000 VNĐ

Ms. Châu

Thương hiệu: Pearl River
Model: GP150
Price: 260,000,000 VNĐ

Mr. Việt

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S | Price: 130,000,000 VNĐ

Mr. Phiêu

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: GP150 | Price: 260,000,000 VNĐ

Khách hàng Tp.HCM

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best Selling Piano)
Model: EU118S | Price: 130,000,000 VNĐ

Khách hàng Tp.HCM

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best Selling Piano)
Model: GP150 | Price: 320,000,000 VNĐ

Khách hàng

Thương hiệu: Samick
Model: SC900
Price: 26,000,000 VNĐ

Ms. Thái An

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S | Price: 130,000,000 VNĐ

Ms. Châu Bùi

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S | Price: 130,000,000 VNĐ

Ms. Lan

Thương hiệu: Kawai
Model: SI17
Price: 250,000,000 VNĐ

Ms. Chi

Thương hiệu: Kawai
Model: SI17
Price: 250,000,000 VNĐ

Mr. Hùng

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: EU118S | Price: 130,000,000 VNĐ

Ms. Thanh Thanh

Thương hiệu: Pearl River (The World’s Best selling piano)
Model: GP150 | Price: 260,000,000 VNĐ