Chính sách Vận chuyển - Giao nhận - Cài đặt

1. Phương thức giao hàng/cung ứng dịch vụ:

  • Đối với mua đàn piano và dịch vụ cho thuê piano: Sản phẩm sẽ được đóng gói, bao bọc theo quy trình của TED SAIGON và vận chuyển đến tận nơi cho khách hàng.
  • Đối với các dịch vụ khác: Sau khi đã liên hệ và thỏa thuận với khách hàng, Chuyên viên kỹ thuật của TED SAIGON sẽ đến tại nơi có sản phẩm của khách hàng và tiến hành thực thi dịch vụ.

2. Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:

  • Thời gian giao hàng phục thuộc vào sản phẩm mà khách hàng mua tại TED SAIGON PIANO. Đối với sản phẩm có sẵn trong kho, thời gian giao hàng trung bình từ 1-3 ngày làm việc. Đối với sản phẩm được đặt hàng trước từ nhà sản xuất, thời gian giao hàng sẽ lâu hơn, trung bình từ 3-6 tháng hoặc trên 6 tháng đối với các dòng Limited.
  • Thời gian cung ứng dịch vụ cho khách hàng sẽ được thực hiện ngay sau khi khách hàng có nhu cầu. Lịch làm việc sẽ được sắp xếp hợp lý giữa TED SAIGON PIANO và khách hàng.

3. Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:

TED SAIGON PIANO cần khảo sát trước vị trí địa lý và địa hình đặt sản phẩm của khách hàng để đảm bảo chất lượng của sản phẩm nằm trong khả năng cho phép.